Spring til indhold

Fugtmåling

Online fugtmåling af pulver, granulat, biomasse/biobrændsel, træ, sand osv.

Contika forhandler ACO's spændende program indenfor fugtmåling i stort set alle materialer til f.eks træindustrien, energisektoren, fødevarer, farmaceutiske produkter, cementindustrien og kemisk industri.
Typiske anvendelsesmuligheder er automatik styring af tørre og befugtningsanlæg og kontinuerlig kvalitetskontrol i fremstillingsprocessen.

Hvad skal du måle på?  se mere her

ACO online fugtsensor
Fugtmåling i gips
Biomasse
Foderstof
Mad / drikkevarer
Mineraler
Gips
Ler / keramik
Råvarer / malm
Jord / sand
Kul / koks
Genbrug
Folie
Kemi / pharma

Hvorfor måle fugt ?

De fleste materialer har et naturligt og varierende fugtindhold. Ved at kende fugt indholdet kan produktion og lagring optimeres.
Kender man ikke fugtindholdet kan det give en række problemer i forbindelse med opbevaring, materialeflow, omhælding, påfyldning osv.
Når produktet indgår i et produktmix vil kvaliteten af dette mix være udsat for store variationer uden kendskab af de enkelte bestanddele.

Kvaliteten af det endelige produkt kræver et tilpas fugtniveau for at sikre holdbarhed, konsistens, aroma og vægt.
ACO har specialiseret sig i design, produktion og salg af professionelle løsninger til online måling af fugt i mange forskellige materialer.

Det er problematisk at måle vandindhold ?

Den almindelige måde at bestemme fugten i et produkt er at udtage en prøve, bringe den til laboratoriet og foretage analysen med en vandindholds analysator. Denne metode er dog ikke helt problemfri.

1. For det første er det tidskrævende. En måling der viser en stor afvigelse fra det forventede og som vil medføre en hastig og kritisk ændring af processen risikerer man at skulle kassere et stor mængde kasseret materiale.
2. For det andet er det blot en lille prøve der bliver analyseret og spørgsmålet er om denne lille mængde er tilpas repræsentativ.
3. For det tredje kan prøvehåndteringen, kværning og ventetider introducere fugt eller udtørring af den udtagne prøve, hvilket kan medfører fejl.

Direkte og on-line måling af vandindholdet vil ikke umiddelbart kunne konkurrere nøjagtighedsmæssigt med en måling i laboratoriet, men hastighed af målingen og mængden der måles på vil ofte kunne gøre on-line målingen meget mere brugbar end en laboratoriemåling. ACO fugtmåler bliver indstillet/programmeret ved at sammenligne dens egne måleværdier med laboratorie målingerne og kan dermed finindstilles til at vise de samme måleværdier

ACO fugtmåler anvendelser

Fugtsensoren

Sensoren består af en elektronisk fugtmåler indkapslet i et robust rustfri stålhus og med en keramisk disk (det hvide) der er i berøring med produktet. Disken kan også levers i andre materialer som teflon, gummi osv.

Fugtmåleren måler i dybden, ikke blot overfladefugten men op til 15 cm ind i mediet.

Måling af fugt kan ganske simpelt foretages med en sensor, der monteres et passende sted hvor mediet er i bevægelse f.eks et transportbånd. Fugtmåleren kan dog også monteres i en beholder eller en silo, hvor sensoren monteres plant med beholderens væg.

Nogle gange er der behov for lidt mere udstyr i form af mekaniske dele til prøvetagning eller komprimering af materialet, se nedenfor.

ACO online fugtsensor

ACO fugtsensor

ACO fugtmåler til silo

ACO fugtsensor til silo

Fugtmåling i sand

Måling af fugt i vand i sand på et nedslag.

Sandet måles når det passerer ”de hvide” sensorer

Fugtmåling i aske

Måling af fugt i aske på et transportbånd.

Sensoren er monteret på en slæde der presser på asken med et fast tryk

fugtmåling i træ online

Måling af fugt i savsmuld.

Savsmulden komprimerer vha. trykluft ved 7 bar, hvorefter målingen udføres og savsmulden presses ud og enheden er klar til næste portion

Fugtmåling teknisk - beskrivelse af princippet i fugtmåling

Måleprincip:

Måleprincippet i ACO fugtsensorer er et højfrekvent dielektrisk-skift målesystem.

Et noget kryptisk betegnelse, men det dækker over at sensoren med et antennesystem i sensoren skaber et elektromagnetisk felt ved 27 MHz foran sensoren.
Antennerne kan samtidig registrere kraften eller størrelsen af dette felt. Systemet benytter sig af radiofrekvenser RF hvor fordelen ved at benytte radiofrekvenser fremfor de kortere bølger i mikrobølger er at sende og modtager kan indbygges i en enhed (her selve sensoren).

Hvis der kun er luft foran sensoren er der næsten igen dæmpning af dette felt. Hvis der er noget materiale foran sensoren dæmpes feltet.
Hvor stor dæmpningen er afhænger af det materiale (eller dielektrisk konstant af materialet) der er foran sensoren.

Ethvert materiale har en dielektriske konstant.

Luft har en dielektrisk konstant på 1, vand på ca. 80, og medier vi normalt ønsker at måle på fra 4 til 13. F.eks har hel tørt sand en værdi på 5. ACO har et kompendium med konstanter for forskellige medier.

Det betyder hvis man f.eks har tørt sand (0% fugt) foran sensoren vil dette give en vis dielektrisk værdi og derved måling. Hvis sandet tilføres fugt ændres den samlede dielektriske konstant af sand/vandet.

Vand har et meget stor dielektrisk værdi og giver derfor en stor ændring der nemt kan måles og målingen er lineær således at en fordobling af vandindholdet fordobler signalet.

Ved måleprincippet opnås en måling af både overfladen og i dybden på op til 150 mm og derved en stor uafhængighed af snavs og belægninger på sensoren. Målingen influeres ikke af materialets farve, mineralindhold, pH værdi eller saltindhold i vandet.

ACO fugtsensor
måleprincip i ACO fugtsensor

Benyttelse:

Måleprincippet kan benyttes på stort set alle materialer der kan anbringes foran sensoren. Problemerne opstår når der er flere materialer med forskellige eller varierende dielektrisk konstant der skal måles på.
Et typisk eksempel er luft. Hvis man f.eks gerne vil måle fugt i høvlspåner.
Her består materialet af tre komponenter; træ, luft og vand. Træet har en dielektrisk konstant på ca 5, luft på 1 og vandindholdet på 80.
Hvis forholdet imellem disse tre ting altid er ens kan vandindholdet måles og beregnes ud fra målingen, men hvis der er variationer i luftandelen betyder dette målefejl.
Man kan kortfattet sige at målenøjagtigheden er afhængig af densiteten. Ved måling på høvlspåner benytter man en mekanisk enhed der komprimerer høvlspånerne og dermed minimerer luftdelen.
Dette er den typiske udfordring med dette princip, men der findes normalt også en løsning på problemet.

Kalibrering og idriftsættelse

ACO On-line fugtsensor måler indirekte fugten ved at måle det elektromagnetiske felt foran sensoren. Størrelse af dette felt er afhængig af det materiale der er foran sensoren. Det betyder at sensoren skal indstilles eller kalibreres til netop det materiale der skal måles på.
Denne kalibrering foretages nemt på sensoren og afhængig af hvilken model der er tale om foretages dette enten direkte på sensoren eller på en tilsluttet PC.
For at lave en god kalibrering er det vigtigt at finde et par materialeprøver frem der har et fugtindhold der ligger i yderkanten af det måleområde man ønsker at benytte.
Måleområde og kalibreringsværdier kan vælges frit.
På den digitale model DMMS kan man indlægge flere kalibreringskurver og vælge den der passer til den aktuelle måleopgave.

Anvendelse:

Typiske anvendelse af ACO fugtsensor er:
Træ-briket ekstruder, betonanlæg, glasværker, keramik, fødevarer, melmøller, mursten produktion, kemisk, pharma, metal, mine, gødning og mange andre.

Eksempler på produkter er:  sand, træ, træflis, træpiller, gips, gipsplader, kalksten, kalk, korn, quartz sand, dele til cement, beton, høvlspåner, tactonit, grus, sukker, salt, ris, vaskemidler, kaffe, ler, soyamel, slurry (slam), jernmalm, hvede produkter, chokolade, granulater, silikater, tranebær, mineraler, granulater, kaolin og mange flere.

Sensor versioner:

Sensorerne findes i tre forskellige versioner, hvor selve sensoren produceret i rustfri stål ser helt ens ud.
MMS er et rent analogt kompakt system med et analog udgangssignal f.eks 4-20 ma og kalibreringen foretages på selve sensoren.
AMMS er magen til MMS, men indeholder mulighed for tilslutning af en PC for indstilling og kalibrering.
DMMS er et digitalt system, hvor sensoren digitaliserer måleværdien der sender et digitalt signal til en elektronikboks ”DIGISYS”, der kan anbringes et nemt tilgængelig sted. Digisys kan tilsluttes op til 16 digitale sensorer. Kalibreringen af de enkelte sensorer foretages via PC der tilsluttes Digisys. Udgangssignaler fra DIGISYS er Profibus DP, RS232 0-10V eller 4-20 mA, samt relækontakter.

Afhængig af måleopgave kan sensorens måleoverflade vælges i forskellige materialer: Food grade crastin, keramik, hård gummi eller Teflon.
Sensoren kan i den digitale version leveres til brug i Ex område. Mulighed for berøringsløs måling igennem glas eller plast.

Installation

Typisk placering af sensoren er i en silo, under siloudløb, i forbindelse med en spraytørrer, en fluid bed tørrer, på et materialebånd, på et transportbånd, på en slæde, i ekstruder eller i skrueføder osv.

Måling på alle bulk produkter er ligetil og nemt. ACO har solgt utallige målesystemer i hele verden og har således vist sin teknologi indenfor fugtmåling, som værende førende leverandør af høj og pålidelig kvalitet selv under krævende forhold.

Montering af sensoren:

I denne beskrivelse af fugtmåling teknik står det klart at der er mange muligheder for installation af sensoren, vigtig ved installationen er at finde et sted hvor der er en tilpas mængde og et ensartet materiale, luft/medie og hvor der er en løbende udskiftning af materialet der skal måles på.
En typisk placering kan være i en beholder eller en silo ved udløbet eller på et transportbånd via en slæde.

Nogle gange er dette ikke mulig, hvor man må finde en mekanisk løsning hvor materialet kan føres til og fra som en af ACO’s skrueføder eller kompaction enheder.
Sådanne mekaniske enheder kan også designes og udføres lokalt eller Contika og ACO kan hjælpe med nogle af standardprodukterne eller special design.

Se vores leverandør ACO-webside for yderligere information

Fugtsensor prøvetagning i kop

Prøveudtagning

Fugtmåling i træspåner

Kompression savsmuld

Fugtmåling i snegl

Montage i skrueføder

fugtmåler med pneumatisk udskubber til træflis

Til biomasse

mekanisk del til fugtsensor

Udslag